Odense Tømrermesterforening 2014

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Odense Tømrermester Forening.

Foreningens hjemsted er Odense.

Formål
§ 2

+Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor træområdet samt virksomheder – herunder frem-stillingsvirksomheder – med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økonomiske, faglige, kulturelle og sociale interesser.

Medlemsforhold
§ 3

1.
Enhver faglært tømrer/snedker/entreprenør, der driver virksomhed inden for nævnte fagområder, kan optages i foreningen, forudsat vedkommende er medlem af og ikke er ekskluderet af en under Dansk Byggeri henhørende lokalforening eller anden faglig arbejdsgiverorganisation med garantiordning, og at vedkommende ikke som mester har modarbejdet foreningens interesser.

2.
Endvidere kan optages andre personer, firmaer eller selskaber, som driver virksomhed inden for det nævnte erhvervsområde her i landet.
De nærmere vilkår for sådanne optagelser fastsættes af foreningen.

3.
Endvidere kan som medlemmer optages ledende medarbejdere (i disse vedtægter betegnet som personmedlemmer), som er ansat hos et med-lem. Som ledende medarbejder forstås personer, som indtager en over-ordnet stilling, og som ikke er medlemmer af en, under LO hørende lønmodtagerorganisation.

4.
Anmodning om optagelse rettes skriftligt til foreningens formand.
Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen – i modsat fald kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindeligt stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgeren kan godkendes.

5.
Eventuelle restancer til ligestillede organisationer skal være betalt, inden optagelse kan ske.
Foreningen kan kræve, at der i forbindelse med optagelse stilles sikkerhed for forpligtelser over for foreningen og/eller Arbejdsgiverorganisationen.

6.
Når en virksomhedsindehaver eller et personmedlem ophører med at være erhvervsaktiv, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem (i disse vedtægter betegnet som seniormedlem).

7.
Seniormedlemmer har ikke stemmeret i foreningen.

8.
Medlemmerne repræsenteres i foreningen af indehaveren eller person-medlemmer.

9.
Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent i foreningen, kan efter forslag fra bestyrelsen og med en generalforsamlingssanktion udnævnes til æresmedlem.

10.
Medlemmer, der optages i foreningen, og som har aflagt svendeprøve eller tilsvarende i tømrer/snedkerfaget kan være medlemmer af Odense Tømrerlaug og er som følge deraf tillige undergivet dette laugs regler.

Ophør
§ 4

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders skriftligt varsel til en 1. juli. Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse dog ske med skriftligt varsel til udgangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører.

Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling, tvangsakkord eller – ved dødsfald – tages under behandling som gældsfragåelsesbo, udtræder af foreningen fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret, henholdsvis åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller påbegyndes behandling som gældsfragåelsesbo, medmindre boet inden tre uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet. Der betales dog kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori udtrædelsen sker.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler

Medlemsskabets ophør – uanset årsagen – medfører ikke, at medlemmet

eller dets arvinger tilkommer nogen andel af foreningens formue.
Et medlem, der uafbrudt har været aktivt medlem i mindst 10 år, og op-hører med at drive forretning for at overgå i andet erhverv, kan dog blive stående som passivt medlem, når bestyrelsen er enig herom, i modsat fald afgøres det på en generalforsamling. Sådanne medlemmer betaler det af generalforsamlingen vedtagne mindstekontingent.

Eksklusion
§ 5

Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke retter sig efter foreningens vedtægter og bestemmelser eller på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter og bestemmelser, eller hvis medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.

Indskud og kontingent
§ 6

Ved optagelse i foreningen betales et af generalforsamlingen fastsat indskud.
Medlemmet betaler til foreningen et fast årligt kontingent, som fastsættes på foreningens generalforsamling.
Passive medlemmer betaler mindstekontingent.
Seniormedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Bestyrelsen
§ 7

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at den ene halvdel afgår hvert år. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår hvert år. De afgående medlemmer kan med deres egen billigelse genvælges.
Ingen kan vælges efter sit 70. år, men kan sidde valgperioden ud.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, vælger ud af sin midte formand, næstformand og sekretær. Valg af bestyrelsen kan ske skriftligt.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, han finder det nødvendigt, eller når to bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender begæring herom.
Formanden leder møderne – i hans fravær næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme af-gørende. Sekretæren indfører forhandlingerne i protokollen.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på 3 medlemmer, som skal bestå af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen udpeger medlemmer til udvalg, kommissioner, skuemestre m.v.

Bestyrelsen bemyndiges til at yde et værdigt trængende medlem, der på grund af sygdom eller uden egen skyld er kommet i økonomiske van-skeligheder et beløb, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ansætte en kasserer eller forretningsfører.

Bestyrelsen administrerer foreningen i henhold til vedtægterne og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen forvalter foreningens pengemidler. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen kan eventuelt forlange kaution af kassereren, evt. tegne en kautionsforsikring.
Undlader et bestyrelsesmedlem at møde 3 på hinanden følgende gange uden lovlig grund, kan den øvrige bestyrelse udelukke vedkommende af bestyrelsen, indtil endelig afgørelse bliver truffet ved den førstkommende generalforsamling.

Aldersgrænse, genvalg, diæter m.v.
§ 8

Personer, der er fyldt 70 år, og seniormedlemmer og passive kan ikke vælges til medlem af foreningens valgte organer.
Genvalg til foreningens valgte organer kan finde sted.
Diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af foreningens valgte organer fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskab og revision
§ 9

Regnskabsåret er kalenderåret.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 medlemmer som revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis (første gang ved lodtrækning).
Desuden vælges på generalforsamlingen 1 medlem som revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen antager en statsautoriseret/eller registreret revisor til at revidere og opstille foreningens regnskab.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse foreningens bøger og formue.

Generalforsamling
§ 10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Alle medlemmer har møde og taleret.
Hvert medlem har en stemme. Stemmeretten udøves af aktive medlemmer. Passive medlemmer samt seniorer har ikke stemmeret.
Resultatet af forhandlingerne indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelse, der skal indeholde dagsorden, sker skriftligt med 12 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede deltagere. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag om vedtægtsændringer, eller om hvorvidt betingelserne for eks-klusion af et medlem foreligger, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de aktive medlemmer er tilstede, og mindst 3/4 af disse stemmer herfor.
Er en generalforsamling i relation til vedtægtsændringer ikke beslut-ningsdygtig, skal der indvarsles til en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset de fremmødte aktive medlemmers antal.
Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen, der skal ske skriftligt med 12 dages varsel, skal indeholde en dagsorden. Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan ikke ske samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling foretages:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlægning af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Kontingent
9. Diæter, refusioner og rejseudgifter
10. Bevilling til Vinterfest/Skyttelaug/Seniorforeningen næste år
11. Budgettering
12. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 10% af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemner.

Alle afstemninger foregår skriftligt, med mindre generalforsamlingen ensstemmigt bestemmer andet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Medlemmernes forpligtelse
§ 11

Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og af foreningen valgte organer trufne beslutninger, herunder: a) at overholde Arbejdsgiverorganisationernes overenskomster med lønmodtagerorganisationer,

Begravelseshjælp
§ 12

a. Formålet er ved dødsfald, at yde begravelseshjælp til foreningens medlemmers nærmeste efterladte.
(Hjælp ydes for medlemmer, som har 5 års anciennitet i foreningen)
a. Begravelseshjælpen udgør for året 2007 kr. 2.500
b. Størrelsen af begravelseshjælp kan ændres af bestyrelsen eller gene-ralforsamlingen, hvis denne ønsker det.
Afgørelsen træffes ved almindelig flertalsbeslutning af fremmødte med-lemmer.
a. Udbetaling foretages af foreningens kasserer straks efter at dødsfaldet er kommet til bestyrelsens kundskab.
Begravelseshjælp er fritaget for enhver retsforfølgning.
For at være berettiget til begravelseshjælp må medlemmet have betalt forfaldent kontingent til foreningen.

Foreningens ophør
§ 13

Foreningens ophævelse kan kun finde sted ved 2 på hinanden følgende generalforsamlingsbeslutninger, og kun såfremt 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af ophævelse overføres kapitalen til lauget.
Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014 og træder i kraft fra denne dato.

Tidligere vedtægter af den 21. juni 2007 ophæves.